Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1 SIZZ the brand., gevestigd te (9723CC) Groningen aan het adres Rouaanstraat 23, KvK: 83059318, Btw-identificatienummer: NL862710091B01.

1.2 Consument-afnemer: de natuurlijke persoon, niet gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door SIZZ the brand zaken worden geleverd cq verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), aangewezen(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3 Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door SIZZ the brand zaken worden geleverd cq verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gekozene(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.4 Overeenkomst: de tussen SIZZ the brand en Consument-afnemer en/of Afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop cq levering van goederen en/of het bepaalde van diensten waardoor de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

DEEL I

Voor zover niet anders bepaald, zijn de bepalingen uit het synthetische DEEL I van deze algemene voorwaarden zowel van toepassing op Overeenkomsten met Afnemers als op Overeenkomsten met Consument-afnemers.

 1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met SIZZ the brand.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument-afnemer en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van SIZZ het merk zijn vrijblijvend, tenzij door SIZZ het merk uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.4 Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van SIZZ the brand zijn een indicatie en kunnen geen aanwijzing zijn tot reparatie of ontbinding van de Overeenkomst.

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van SIZZ the brand geld niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6 SIZZ the brand onderscheidt zich door het recht voor kennelijke vergissingen en/of beschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aanvaardbare aansprakelijkheid. SIZZ the brand kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Consument-afnemer en/of Afnemer niet had begrepen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing van de beschrijving.

2.7 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.8 Eventuele gecombineerdd door of namen SIZZ the brand toegevoegde aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toebevestingen zijn uitsluitend bindend indien uitdrukkelijk bevestigd door SIZZ the brand.

2.9 Toepassing van de Consument-afnemer en/of Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt krachtig van de hand aangegeven.

2.10 Indien eventuele afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vervallen worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden verminderd en volledig van kracht blijven.

2.11 Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden tegenover SIZZ het merk voor de uit de Overeenkomst veroorzaakte verplichtingen.

2.12 SIZZ the brand heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.13 Zonder schriftelijke toestemming van SIZZ is het merk de Consument-afnemer en/of Afnemer niet gerechtigd enig recht of enige geldige uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door SIZZ the brand van de aanvaarding van aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.2 Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer de aanbieding van SIZZ het merk langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd SIZZ het merk langs elektronische weg de acceptabeling van de aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.3 SIZZ the brand zich het recht voor om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Consument-afnemer en/of Afnemer zonder opgave van redenen te uitgesloten of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending gebeurt onder rembours of na vooruitbetaling.

3.4 SIZZ the brand is gerechtigd een controle uit te voeren in het geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor achteraf betalen van een Creditcard. Op basis van deze controle kan SIZZ het merk een alternatieve betaalwijze aanbieden of de totstandkoming van de Overeenkomst opgelost. Bij grotere hoeveelheden kan SIZZ het merk S als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. SIZZ het merk betaalbaar in dit geval van rembourskosten.

3.5 Wanneer de totstandkoming van de Overeenkomst op grond van de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden wordt gebruikt door SIZZ the brand, kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op bescherming.

3.6 Indien SIZZ het merk van haar rechten i gevolg de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden gebruik maakt terwijl de bestelling al wordt betaald, dan probeert SIZZ het merk de betaling via de door de Consument-afnemer en/of Afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Als het niet mogelijk is, dan neemt SIZZ the brand contact op met de Consument-afnemer en/of Afnemer definitieve de betaling via een andere methode te restitueren.

3.7 SIZZ the brand is aandeelhouder de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.8 Iedere overeenkomst wordt aangenomen onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

 1. Prijzen

4.1 Alle horizontale prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

4.2 Alle variabele prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3  Prijzen worden binnen de overeenkomst van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken van de fabrikant cq tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5. Betaling

5.1 SIZZ the brand is gerechtigd te factureren nadat de Overeenkomst met de Consument-afnemer en/of Afnemer tot stand is gekomen.

5.2 Betaling van (online-)facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een deur SIZZ het merk aangegeven wijze en op de deur SIZZ het merk aangegeven betalingscondities. Bij keuze voor Klarna zullen de betalingscondities van Klarna van kracht zijn.

5.3 Bij niet (tijdige) betaling door de Consument-afnemer en/of Afnemer heeft SIZZ het merk het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op vervanging.

5.4 De Afnemer is niet gerechtigd tot de verrekening of tot de opschorting van een betaling.

6. Levering

6.1 SIZZ the brand gaat over tot levering van de gekochte zaken cq diensten nadat het volledige factuurbedrag plus de aanvullende (verzend)kosten door de Consument-afnemer en/of Afnemer aan SIZZ the brand is voldaan, tenzij anders betaald.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument-afnemer en/of Afnemer aan SIZZ het merk heeft gemaakt.

6.3 De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen cq op de website van SIZZ zijn het merk indicatief. Aan de geschatte termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. SIZZ the brand zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument-afnemer deze uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken gebaseerd bij SIZZ the brand tot het moment van bezorging aan de Consument-Afnemer of diens vooraf aangewezen en aan SIZZ the brand multifunctionele vertegenwoordiger, tenzij expliciet anders is gekozen.

6.5 Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, vindt de levering af magazijnplaats. Vanaf het moment van levering van het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij de Afnemer.

7. Garantie en reclameringen

7.1 De Consument-afnemer en/of Afnemer houdt de geleverde zaken op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde onjuiste zaak, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Consument-afnemer en/of Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan SIZZ het merk) deze tekortkomingen onmiddellijk schriftelijk te melden aan SIZZ het merk. Geen gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk maximaal 7 dagen na levering aan SIZZ the brand schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikname na constatering van een gebrek, beschadiging ontstaan ​​na constatering van een tekort, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van een gebrek, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel veroorzaakt.

7.2 Indien de Overeenkomst gesloten is met een Afnemer, dan moeten eventuele tekortkomingen binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan SIZZ worden gemeld, op straffe van verval van recht.

7.3 De garantieregeling en -termijn van SIZZ the brand komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde zaken. SIZZ the brand is echter te nimmer verantwoordelijk voor de geschikte geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de Consument-afnemer en/of Afnemer, noch voor eventuele onverwachte tien gevolgd van het gebruik van de toepassing van de geleverde zaken.

7.4 Indien klachten van de Consument-afnemer en/of Afnemer door SIZZ the brand gegrond worden gevonden, zal SIZZ the brand naar haar keuze van de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Consument-afnemer en/of Afnemer een geschreven regeling over de ingevuld treffen , met diens verstand dat het bedrag der compensatie steeds beperkt is tot tien hoogste factuurbedrag der betreffende zaken. SIZZ het merk is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaald.

7.5 De ​​garantie in artikel 7.4 vervalt indien:

 1. a) De Consument-afnemer en/of Afnemer de geleverde zaken zelf heeft hardwarematig en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. b) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn beperkt of onzorgvuldig zijn beheerst of in strijd zijn met de aanwijzingen van SIZZ the brand en/of op de verpakking cq labels behandeld zijn;
 3. c) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard van de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Retourzendingen

8.1 Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument-afnemer en/of Afnemer en is uitsluitend toegestaan ​​na schriftelijke toestemming van SIZZ the brand onder de door haar te stellen omstandigheden.

8.2 Geheel van gedeeltelijk verwerkte zaken, samengestelde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden bestudeerd. Mochten deze zaken interessant worden, staat hier een tegoedbon tegenover.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan de Consument-afnemer en/of Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van SIZZ the brand totdat alle bedragen die de Consument-afnemer en/of Afnemer verschuldigd is voor de krachten de Overeenkomst geleverde zaken, terwijl alle vloeit voort uit het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan SIZZ is aan het merk voldaan.

9.2 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Consument-afnemer en/of Afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht verderop.

9.3 Het is de Afnemer toegestaan ​​om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Afnemer wordt gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SIZZ the brand separaat te bewaren.

9.4 Indien de Afnemer verzuimt te voldoen aan het bepaalde in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, wordt vermoed dat de aanwezige zaken van het soort als geleverd door SIZZ het merk, toebehoren aan SIZZ het merk.

9.5 De ​​Consument-afnemer en/of Afnemer houdt de geleverde goederen in voor de duur van het gereserveerde eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, ook tegen diefstal te verbergen, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door SIZZ het merk kan worden aangevraagd en ingezien .

 1. Overmacht

10.1 In het geval van overmacht is SIZZ het merk bevoegd voor de nakoming van haar verbintenis uit de hoofdovereenkomst van een deel daarvan op te schorten en kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

10.2 Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak begrepen, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/ van SIZZ het merk plus van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden vooral als overmachtssituaties.

10.3 SIZZ the brand voorkomt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SIZZ het merk enige boete of schade te betalen.

10.4 Indien SIZZ het merk bij het optreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft vervuld, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij bevoegd het riet geleverde cq het leverbare deel gedeeltelijk te factureren en is de pijnlijke gehouden deze factuur te voldoen als dan is het een afzonderlijke overeenkomst. Dit levert echter niet op dat het geleverde cq leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van SIZZ the brand – concurrent haar vertegenwoordigers/gevolmachtigden, werknemers en door SIZZ the brand gekozene derden - is altijd beperkt tot het bedrag dat in het onmogelijke geval onder de aangewezen aansprakelijkheidsverzekering van SIZZ the brand wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de relevante polisvoorwaarden voor rekening van SIZZ het merk komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkeringskrachten de bovenbedoelde verzekering mocht voorkomen, is elke aansprakelijkheid van SIZZ het merk steeds beperkt tot het bedrag dat door de Consument-afnemer en/of Afnemer ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de Aansprakelijkheid is ontstaan, aan SIZZ wordt het merk betaald, tot een maximum van EUR 1.000.

11.2 SIZZ the brand is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen van zaken), bedrijfsschade, gederfde winst van inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

 1. Verjarings-/vervaltermijnen

12.1 Indien de Overeenkomst gesloten is met een Afnemer, geldt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Afnemer tegenover SIZZ the brand, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 3 maanden vanaf het ontstaansmoment van soortgelijke voorkomen en verweren. Indien de overeenkomst is gesloten met een Consument-afnemer, bedraagt ​​de voornoemde verjaringstermijn 13 maanden.

13. Gegevensbeheer

13.1 Indien een Consument-afnemer en/of Afnemer een bestelling plaatst bij SIZZ het merk, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van SIZZ het merk. SIZZ the brand houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

13.2 SIZZ the brand respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt ​​zorg voor een genitale behandeling van persoonsgegevens.

13.3 SIZZ the brand maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

14. Toepasselijke recht en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, waarbij deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen verbandhoudende met of voortgekomen uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke rechter te Groningen, tenzij SIZZ the brand er de voorkeur aan geeft het verschil aan de identieke rechter van de woonplaats van de Consument-afnemer en/of Afnemer te onderwerpen .

DEEL II

De bepalingen uit het grondstoffen DEEL II van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op Overeenkomsten met Consument-afnemers en gelden in aanvulling op de bepalingen uit DEEL I van deze algemene voorwaarden. In het geval van enige onverenigbaarheid van een ingewikkelde uit het synthetische DEEL II met een ingewikkelde uit DEEL I, prevaleert de betreffende besluiten uit DEEL II.

15. Herroepingsrecht

15.1 Ingeval een Consument-afnemer via internet, telefoon of postorder een zaak heeft gekocht, dan wel een dienst heeft misbruikt van SIZZ het merk, dan wordt het daarna volgende.

Bij levering van producten

15.2 Bij de aankoop van producten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument-afnemer of een vooraf door de Consument-afnemer aangewezen en aan SIZZ de merk onmogelijke vertegenwoordiger.

15.3 Tijdens de bedenktijd zal de Consument-afnemer zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de zaak wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de zaak met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan SIZZ het merk opleveren, conform de door SIZZ het merk voorziene onvoldoende instructies.

15.4 Wanneer de consument-afnemer gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak, dus te maken aan SIZZ het merk. Het betekent dat de consument-afnemer het portaal retour op de website kan doen. Nadat de Consument-afnemer herhaaldelijk gebruik heeft gemaakt van haar herroepingsrecht dient zij de zaak binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument-afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig worden teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

15.5 Indien de Consument-afnemer na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet heeft gebruik gemaakt te willen maken van haar herroepingsrecht waardoor de zaak niet aan SIZZ the brand heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.

15.6 De consument-afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als de behandeling die verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.

Bij levering van diensten

15.7 Bij het leveren van diensten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst..

15.8 Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de Consument-afnemer zich concentreren op de door SIZZ the brand bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake gefinancierde instructies.

Kosten in het geval van herroeping

15.9 Indien de consument-afnemer gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen tien hoogste kosten van terugzending volledig voor haar rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.

15.10 Indien de Consument-afnemer een bedrag betaald heeft, zal SIZZ het merk dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat de zaak wordt ontvangen door SIZZ het merk.

15.11 SIZZ the brand sluit het herroepingsrecht van de Consument-afnemer uit voor zaken en diensten zoals beschreven in lid 1 en 2.

15.10.1: Producten:

 1. a) door SIZZ is het merk tot stand gekomen met de juiste specificaties van de Consument-afnemer;
 2. b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. d) die snel kunnen verouderen;
 5. e) waarvan de prijs schommelt zonder dat SIZZ het merk hier invloed op heeft;
 6. f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.
 7. g) voor hygiënische producten waarvan de Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

15.10.2: Diensten:

 1. a) zoals verhuur van vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, diensten voor vrijetijdsbesteding, te ondergronds op een bepaald gegeven of gedurende een bepaalde periode;
 2. b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument-afnemer is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken;
 3. c) betreffende weddenschappen en loterijen.

16. Winacties

   1. Gewonnen tegoedbonnen zijn maximaal één jaar geldig en komen hierna te vervallen.
   2. Bij het ontvangen, ontvang je een nieuwe tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag terug. De nieuwe tegoedbon blijft de oude vervaldatum behouden.
   3. De kosten voor het retourneren van producten zijn, net als normale bestellingen, voor eigen rekening.